Văn phòng công ty GALAXY PLAY

Địa điểm:   Quận 2

Hạng mục: Sảnh, phòng họp

Sản phẩm: LED BATTEN 54W, LED TRACK LIGHT, LED BIG PANEL