Trường quốc tế Mỹ Việt Nam – AISVN

Địa điểm:    Nhà Bè, TP.HCM

Hạng muc: Phòng học, văn phòng, phòng chức năng

Sản phẩm: LED ỐP TRẦN, LED DOWNLIGHT, LED BIG PANEL