Sân Tennis Thành Trung

Địa điểm:    Quận Bình Tân, TP. HCM

Hạng mục: Sân tennis

Sản phẩm: LED STREETLIGHT, LED PHA