Sân bóng chuyền sơn trà – Bình thuận

Địa điểm:    Bình Thuận

Hạng mục: Sân đá bóng mini, sân bóng chuyền

Sản phẩm: LED STREET LIGHT