Hệ thống ngân hàng AGRIBANK

Địa điểm:    Tuy Hòa, Phú Yên

Hạng mục: Mặt tiền công trình

Sản phẩm: LED PHA