Hệ thống CIRCLE K

Địa điểm:    Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Hạng mục: Khu vực trung bày sản phẩm

Sản phẩm: Led batten, Led big panel