Chuỗi rạp GALAXY

Địa điểm:    Quận 11

Hạng mục: Khu vực bảng hiệu, Sảnh

Sản phẩm: LED PHA, LED DOWNLIGHT